8 LAT RZĄDÓW PLATFORMY DLA LUDZI!

Trafiliśmy na najtrudniejsze 8 lat w całej polskiej transformacji. Kryzys finansowy zmusił nas do ciągłego odwoływania się do wskaźników makroekonomicznych. I nie potrafiliśmy wytłumaczyć, ze jeśli walczyliśmy o wzrost gospodarczy, to dlatego, że oznacza on pracę dla większej liczby Polaków, lepsze wynagrodzenia i większą stabilność.

Mówi się, że Platforma nie dotrzymała słowa. Naszą najważniejszą obietnicą było zdobycie 300 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Zdobyliśmy 400 miliardów. Ustabilizowaliśmy gospodarkę, wzmocniliśmy naszą pozycję międzynarodową, dokonaliśmy wielu małych i dużych zmian.
Poniżej przedstawiam Państwu tylko niektóre z nich.
Platforma dla rodzin

– Zwiększyliśmy ulgi na dzieci. Kwota odliczana na trzecie dziecko wzrosła z 1688 zł do 2000 zł, a na czwarte i kolejne – z 2224 do 2700 zł. Ze zmiany może skorzystać 2 miliony Polaków wychowujących 2,4 miliona dzieci!
– Program „Złotówka za Złotówkę” zmienił zasady przyznawania świadczeń socjalnych. Od początku nowego roku przekroczenie progu dochodu uprawniającego do świadczeń nie będzie oznaczało ich odebrania – świadczeniobiorca straci jedynie tyle złotych, o ile przekroczył próg dochodowy.
– Wprowadziliśmy roczne urlopy rodzicielskie! W 2015 roku skorzystało z nich ponad 318 tysięcy rodziców! W 2014 roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 129 tysięcy ojców.
– W 2007 roku istniały w Polsce 373 instytucje opieki nad dziećmi najmłodszymi. W 2015 roku było już 1789 żłobków, 448 klubów dziecięcych oraz 525 dziennych opiekunów.
– W 2007 istniało w Polsce niecałe 17 tysięcy przedszkoli. W 2014 to ponad 21,5
tysiąca!
– Największa zmiana w tym zakresie dotyczy polskiej wsi. W 2007 roku było tam ponad 2,5 tysiąca przedszkoli (ponad 144 tysiące miejsc dla dzieci). W roku szkolnym 2013/14 było to już blisko 3,5 tysiąca przedszkoli i ponad 230 tysięcy miejsc dla dzieci!
– Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od trzech do pięciu lat wzrósł na wsi z 23,1% w 2007 roku do 69,7% w 2014 roku i nadal rośnie!
– Od 2013 roku zajęcia prowadzone w przedszkolach publicznych, wykraczające poza ustalony czas bezpłatnych 5 godzin, kosztują nie więcej niż złotówkę.
– Od października 2011 roku państwo dokłada do pensji niań, z którymi rodzice podpiszą umowę i zarejestrują ją w ZUS. Z budżetu państwa finansowane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z tego wsparcia skorzystało 9 tysięcy niań.
– W roku szkolnym 2014/15 bezpłatny podręcznik dostało 516 tysięcy uczniów. W roku szkolnym 2015/16 z bezpłatnego podręcznika skorzysta już ponad 1,8 miliona uczniów. W 2017 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki! Rodzice zaoszczedzą blisko miliard złotych!
– Wprowadziliśmy rządowy program in vitro. Skorzystało z niego już 16 tysięcy par!
– Dzięki rządowemu programowi „Radosna Szkoła” w całej Polsce powstało 3,5 tysiąca nowych placów zabaw. W 98% szkół doposażyliśmy świetlice.
– Wprowadziliśmy obowiązkową naukę języka obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej i dwóch języków – w gimnazjum.
– Muzyka i plastyka wróciły do szkół! Od 2008 roku powstało 56 nowych szkół muzycznych i 9 plastycznych.

Platforma dla pracowników i emerytów

– W latach 2007-2015 prawie dwukrotnie wzrosła płaca minimalna (w 2007 wynosiła ona 936 złotych, w 2015 – 1750 złotych). Od pierwszego stycznia 2016 roku wzrośnie do 1850 zł.
– Średnie wynagrodzenie wzrosło o 41% (w 2007 roku było to 2691 zł, a w 2014 roku – 3783 złotych)
– Średnie emerytury wzrosły z 1346 zł do 2069 zł, czyli o 50%.
– Wprowadziliśmy ustawę o bezpłatnej pomocy prawnej dla osób powyżej 65 roku życia. Będzie można z niej skorzystać od początku 2016 roku w 1524 punktach w całej Polsce.

Platforma gospodarki
-W latach 2007–2014 polska gospodarka urosła w sumie o niemal jedną czwartą – to najlepszy wynik w Unii Europejskiej.
– W tym samym czasie skumulowany wzrost cen wynosił 21%, minimalne wynagrodzenie wzrosło o 87% a średnie wynagrodzenie o 40,6%.
– Dziś pracę ma 16 mln Polaków! Nigdy wcześniej nie pracowało nas tak wielu!

Platforma infrastruktury
Od 2007 roku:
– Zbudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy ponad 8,5 tysiąca kilometrów dróg lokalnych.
– Zbudowaliśmy 897 km autostrad, 1180 km dróg ekspresowych i 952 km obwodnic i zmodernizowanych dróg krajowych.
– Powstało 7611 km sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do internetu o dużej przepustowości.
– Udostępniliśmy mieszkańcom 4116 publicznych punktów dostępu do internetu.
– Wydatki na kolej wzrosły z 454 mln złotych do 5,224 mld zł w 2014 roku.
– Po 2008 roku dzięki dotacjom ze środków publicznych udało się ocieplić domy, w których znajduje się 800 tysięcy mieszkań. Wartość wszystkich projektów przekroczyła 7 miliardów złotych.
– Przez ostatnie osiem lat samorządy w całym kraju zbudowały, bądź zmodernizowały ponad 24 tysiące kilometrów sieci kanalizacyjnej i prawie 7 tysięcy kilometrów wodociągów. Większość inwestycji zrealizowano na terenach wiejskich.
– W wielu miastach powstały setki kilometrów nowych ścieżek rowerowych, otwierano też publiczne wypożyczalnie rowerów miejskich.

Platforma dla nauki
– W latach 2007- 2013 podnieśliśmy nakłady na działalność badawczo-rozwojową o ponad 100% (6,7 mld zł w 2007; 14,4 mld w 2013 roku) i nakłady te stale rosną!
– W 2010 r powstało Narodowe Centrum Nauki – niezależna agencja przyznająca granty na wysokoinnowacyjne badania naukowe. Od 2010 roku jej budżet prawie sie podwoił.
– W ciągu ośmiu lat nakłady z budżetu na jednego studenta wzrosły niemal dwukrotnie.
– Na wzrost wynagrodzeń dla pracowników uczelni w latach 2013-2015 rząd przeznaczył 5,7 miliarda złotych.
– Uczelnie zyskały autonomię w tworzeniu programów i kierunków studiów, które lepiej odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Pracodawcy razem z nauczycielami akademickimi mogą tworzyć programy studiów i praktyk. Praktycy mogą prowadzić zajęcia ze studentami.

Platforma dla studentów
– Od 2011 roku studenci mają prawo do ulgi w wysokości 51% na podróże komunikacją publiczną.
– Od października 2015 roku uczelnie mogą włączyć do programu studiów naukę konkretnych umiejętności: przedsiębiorczości, radzenia sobie na rynku pracy, kompetencji interpersonalnych oraz analitycznych. W 2014 roku takie zajęcia pojawiły się w 39 szkołach wyższych. Rząd przeznaczył na ten cel 50 milionów złotych. Do 2020 roku będzie to 1,2 miliarda złotych.
– Wprowadziliśmy program „Maluch na Uczelni”. Od października 2015 roku na 43 uczelniach zostanie otwartych 1400 miejsc opieki dla najmłodszych.
– Od 2014 roku wszyscy studenci studiów o profilu praktycznym mają szansę odbyć trzymiesięczne praktyki zawodowe.

Platforma dla młodych
– Zmniejszyliśmy stopę bezrobocia wśród młodych Polaków z 24,5% do 20,8%.
– Rozpoczęliśmy walkę z fikcyjnymi umowami cywilnoprawnymi. Od początku przyszłego roku będą one już częściowo „ozusowane”.
– Wprowadziliśmy bony stażowe, szkoleniowe, na zasiedlenie, stworzyliśmy programy wsparcia finansowego dla młodych przedsiębiorców, m.in. program „Wsparcie na Starcie”.
– Wzmocniliśmy szkolnictwo zawodowe.
– Dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę rezydentur dla młodych lekarzy. Wzrosło też wyraźnie ich wynagrodzenie.
– Dzięki programom wsparcia dla młodych kupujących mieszkanie, realizowanym w latach 2007–13, udzielono 192 tysiące kredytów preferencyjnych.
– Wprowadziliśmy ustawę dajacą młodym Polakom możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Będzie można z niej skorzystać od początku 2016 roku w 1524 punktach w całej Polsce.
– Zrezygnowaliśmy z poboru do wojska! Dzisiaj młodzi idą do wojska tylko wtedy, kiedy wybierają zawód żołnierza!

Platforma dla rolników!
– W 2007 roku wydatki budżetowe związane z rolnictwem wyniosły ponad 31 miliardów zł. W 2013 roku było to już ponad 53 miliardy złotych.
– Dopłaty dla rolników wzrosły z 7,3 miliarda złotych w 2007 roku do 14,1 miliarda złotych w 2014 roku.
– Przeciętny miesięczny dochód na jedno gospodarstwo domowe rolników wzrósł z 3682 złotych w 2007 roku do 5044 złotych w 2013 roku, a dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym – z 847 złotych do 1156 złotych.
– W latach 2007–2014 wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wzrosła ponad dwukrotnie: z 10 miliardów euro w 2007 roku do 21,3 miliarda euro w 2014 roku.
– W 2007 roku w Polsce działało 12 tysięcy gospodarstw ekologicznych, natomiast w 2013 roku – aż 26,5 tysiąca!
– W latach 2007–2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacono premie dla ponad 26 tysięcy młodych rolników. Od 2007 roku kwota bezzwrotnej premii wzrosła dwukrotnie: z 50 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych w 2015 roku.
– W latach 2007–2014 przy pomocy środków unijnych zmodernizowano ponad 46 tysięcy gospodarstw rolnych, dofinansowano zakup około 300 tysięcy maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, wybudowano lub zmodernizowano ponad 3,2 miliona metrów kwadratowych budynków gospodarskich.
– Trzykrotnie wzrosły wydatki na szkoły rolnicze.
– W latach 2007–2014 dofinansowana została także budowa lub modernizacja 3,8 tysiąca świetlic, wiejskich domów kultury i budynków rekreacyjnych.
– Wszystkie gminne biblioteki i domy kultury mają dziś dostęp do internetu.

Platforma dla przedsiębiorców
– Ułatwiliśmy i skróciliśmy zakładanie działalności gospodarczej. Wprowadziliśmy darmową rejestrację firm przez internet, zmniejszyliśmy wymogi kapitałowe przy zakładaniu spółek. Znacznie mniej potrzebnych jest pozwoleń, zezwoleń, koncesji lub licencji.
– Wprowadziliśmy oświadczenia zamiast zaświadczeń.
– Umożliwiliśmy czasowe zawieszanie działalności gospodarczej.
– Przyjęliśmy przeszło 300 zmian w ponad 100 ustawach redukujących obciążenia biurokratyczne przedsiębiorców.
– Skróciliśmy czasy kontroli, wprowadziliśmy obowiązek informowania o niej i zakaz jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej. Przyznaliśmy przedsiębiorcom prawo do sprzeciwienia sie kontroli.
– Podwyższyliśmy do 150 tysięcy złotych próg obrotu, do którego przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT.
– Podnieśliśmy limit przychodu netto, który uprawnia do korzystania z uproszczonej rachunkowości w formie księgi przychodów i rozchodów (z 0,8 miliona do 1,2 miliona euro).
– Zredukowaliśmy podstawowy termin zwrotu podatku VAT ze 180 do 60 dni, dzięki czemu przedsiębiorcy trzykrotnie szybciej niż w 2007 roku otrzymują dziś od państwa należny zwrot pieniędzy.
– Od 2013 roku działa program gwarancji „de minimis”. BGK udzielił gwarancji na łączną kwotę blisko 20 miliardów złotych, co umożliwiło ponad 86 tysiącom przedsiębiorców uzyskanie w bankach kredytów na sumę około 35,5 miliarda złotych. Rząd przedłużył działanie programu do końca 2016 roku.

Platforma dla sportu
– Zbudowaliśmy 5,7 tysiąca obiektów sportowych w całym kraju, w tym ponad 3,5 tysiąca boisk, ale także 119 placów pod lodowiska.
– Program Orlik 2012 ruszył w 2008 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat powstały 2604 Orliki, z których do 2012 roku skorzystało aż 10 milionów Polaków
– Budżet państwa dofinansował pracę ponad trzech tysięcy trenerów, instruktorów i animatorów, którzy opiekowali się dziećmi i młodzieżą na nowo zbudowanych boiskach.

 

IMG_1046 IMG_1038 IMG_1044 IMG_1037