Jesteśmy 25 lat po upadku komunizmu. Można powiedzieć: jesteśmy jedno pokolenie dalej. Etap transformacji rynkowej mamy już za sobą, etap Polski w Budowie – również.

Dzisiaj nadszedł czas na głęboką zmianę kierunku reform! Tę dobrą zmianę rozpoczęła Premier Ewa Kopacz zapowiadając w exposé i realizując projekty dla ludzi, dla rodzin, dla najbardziej potrzebujących. Chcemy nadal pracować na rzecz dobrej przyszłości Polaków! Nasz program jest kontynuacją podjętych już działań. Jest ambitny, ale odpowiedzialny! A my mamy siłę i umiejętności aby go zrealizować!

Gospodarka i praca

– ukrócimy nadużywanie tzw. umów śmieciowych
– osoby rozpoczynające pracę otrzymają wsparcie w wysokości do 4 tysięcy zł rocznie
– wprowadzimy minimalną stawkę godzinową w wysokości 12 zł
– wprowadzimy nowy system podatkowy, którego głównymi charakterystykami są: stabilna praca, wyższa płaca, prostszy podatek (o nowym systemie piszę oddzielnie)
– pomożemy osobom zadłużonym w walutach obcych, gwarantując jednocześnie sprawiedliwe traktowanie właścicieli kredytów złotowych
– dokończymy budowę dużej infrastruktury drogowej
– nadal będziemy inwestować w modernizację polskiej kolei

Przedsiębiorcy

– naszym celem jest stworzenie administracji, która pomaga przedsiębiorcy w odniesieniu sukcesu gospodarczego
– w nowej Ordynacji Podatkowej wprowadzimy nie tylko zasadę rozstrzygania sporów na korzyść podatnika, ale także gwarancję dostępu do informacji, procedurę konsultacji podatkowych, możliwość mediacji i zawarcia porozumienia z organem podatkowym
– dla początkujących przedsiębiorców wprowadzimy zasadę „pouczenie zamiast sankcji”
– aby ukrócić oszustwa podatkowe, wprowadzimy Centralny Rejestr Faktur. Ta zmiana pozwoli na skrócenie czasu zwrotu podatku VAT
– wprowadzimy zasadę odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
– rozszerzymy zakres kredytu podatkowego pozwalającego na odroczenie płatności podatkowych w razie wystąpienia niekorzystnych okoliczności
– zastąpimy nieefektywną ulgę na nabycie nowych technologii – ulgą na działalność badawczo- rozwojową.

Rodzina

– wprowadzimy dodatkowe ułatwienia dla rodzin, które zdecydują się na wynajęcie mieszkania
– podniesiemy zasiłki rodzinne i wprowadzimy nowe kryteria dochodowe tak, aby pomóc najbardziej potrzebującym
– zbudujemy kolejne żłobki i przedszkola, będziemy kontynuować proces ułatwiania organizacji opieki nad dziećmi do lat 3
– zaangażujemy pracodawców i uczelnie wyższe w tworzenie przedszkoli i żłobków
– wprowadzimy rozwiązania dające polskim rodzinom poczucie stabilności

Seniorzy

– ułatwimy seniorom dostęp do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych zwłaszcza w obszarze rehabilitacji i profilaktyki
– do świadczeń zdrowotnych wprowadzimy „bilans seniora”, czyli pakiet badań profilaktycznych
– będziemy kontynuowali program rozwoju polskiej geriatrii
– wprowadzimy bon refundacyjny na leki

– będziemy kontynuowali tworzenie sieci dziennych domów opieki dla osób starszych w ramach programu Senior – WIGOR. Domy te będą łączyły w sobie funkcje miejsca do rehabilitacji, świetlicy, domu kultury i biblioteki.
– powołamy samorządowe Rady Seniorów
– dzięki już wprowadzonej ustawie, umożliwimy seniorom korzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej w 1524 punktach w całej Polsce
– zwiększymy o 20 mln zł wydatki na turnusy rehabilitacyjne dla seniorów
– uruchomimy specjalny numer alarmowy dla osób starszych czynny non stop

Młodzież
– zmienimy progi dochodowe uprawniające do zdobycia stypendium socjalnego tak, aby większa liczba studentów mogła z nich korzystać
– ułatwimy młodym rodzicom pogodzenie studiów i opieki nad dziećmi przez tworzenie zachęt dla uczelni do budowy żłobków i przedszkoli
– dzięki już przyjętej ustawie, zagwarantujemy młodym osobom dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej w 1524 punktach w Polsce
– ułatwimy wymianę międzynarodową uczniów, studentów i kadry naukowej
– trzykrotnie zwiększymy wysokość kredytu studenckiego
– będziemy rozwijać przedsiębiorczość akademicką, ułatwimy dostęp do finansowania start-upów.

Edukacja
– rozbudujemy oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Dziecko będzie mogło zostać w szkole dłużej i efektywnie spędzi ten czas.
– zagwarantujemy uczniom dostęp do opieki stomatologicznej
– wdrożymy system stypendialny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– będziemy kontynuować proces zmian w szkolnictwie zawodowym, włączymy w ten proces pracodawców
– będziemy nadal dostosowywać szkolnictwo do wymagań rynku pracy
– wzmocnimy opiekę pediatryczną w szkole i przedszkolu

Nauka
– sprawimy, że studia doktoranckie staną się bardziej interdyscyplinarne i międzynarodowe
– wzmocnimy współpracę między uczelniami i pracodawcami
– będziemy wspierać rozwój firm tworzonych przez naukowców
– będziemy kontynuować zwiększanie finansowania nauki

Kultura
– zagwarantujemy obywatelom stały dostęp do kultury
– zwiększymy wynagrodzenia w państwowych instytucjach kultury
– do 2018 roku powstanie Muzeum Historii Polski
– stworzymy kodeks sponsoringu kultury
– zaproponujemy finansowe wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wydzielania w budżetach obywatelskich puli na zadania związane z kulturą
– wprowadzimy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
– będziemy kontynuowali proces modernizacji bibliotek, przeznaczymy dodatkowe środki finansowe na zaopatrzenie ich w nowości wydawnicze.
– otworzymy Instytut Architektury i Urbanistyki, którego celem będzie pomoc dla planowania rozwoju i modernizacji pod względem funkcjonalności i estetyki
– rozbudujemy program „Kultura Dostępna”
– będziemy rozwijać program cyfryzacji narodowych dóbr kultury oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych

Zdrowie
– dzięki nowemu systemowi podatkowemu zwiększymy wpływ składki do NFZ-u, a tym samym zwiększymy wydatki na opiekę zdrowotną
– zwiększymy dostępność do nowoczesnego leczenia dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, m.in. poprzez rozwój telemedycyny
– stworzymy system dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w formie gwarantującej lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób pozostających w systemie publicznym
– stworzymy system ubezpieczeń pielęgnacyjnych, którego celem będzie wsparcie opieki nad seniorami
– wzmocnimy ochronę praw pacjentów
– położymy nacisk na upowszechnianie programów profilaktycznych
– dokończymy proces informatyzacji służby zdrowia
– zaproponujemy kilkuletnie stypendia dla pozostających w kraju 5 lat po studiach lekarzy i pielęgniarek
– będziemy nadal zwiększać liczbę rezydentur dla lekarzy. Wprowadzimy system rezydentur dla pielęgniarek
– zwiększymy wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, a także innych pracowników systemu opieki zdrowotnej

Nowoczesne miasto
– będziemy wspomagać rozwój budżetów obywatelskich i konsultacji społecznych
– przekażemy rekordowe środki na remonty i modernizacje zaniedbanych dzielnic i rozbudowę transportu zbiorowego
– wypracujemy nowy mechanizm wyrównywania dochodów najbiedniejszych i najbogatszych samorządów
– aby wzmocnić stabilność samorządu zastąpimy część udziału w dochodach z CIT – udziałami w dochodach z VAT
– rozpoczniemy dyskusję o obniżeniu wieku wyborczego w wyborach samorządowych do 16 lat.
– będziemy rozwijać sieć dróg rowerowych
– uruchomimy Fundusz Municypalny, którego celem będzie finansowanie budowy tanich mieszkań na wynajem
– rozpoczniemy proces decentralizacji Polski, będziemy lokować urzędy i instytucje poza Warszawą

Wieś i małe miasta
– we współpracy z samorządami i zarządcami dróg przygotujemy ujednolicone i bezpieczne punkty handlu przydrożnego, w których lokalni wytwórcy będą mogli sprzedawać swoje produkty z pominięciem pośredników
– stworzymy program „Wiejski Stragan”, na którym lokalni producenci będą mogli sprzedawać swoje produkty
– „Wiejskie Stragany” uzyskają preferencje przy zakupach żywności na rzecz rządowych programów dożywiania dzieci
– upowszechnimy system znakowania produktów lokalnych
– będziemy promować polską żywność za granicą
– aby przeciwdziałać skutkom susz i powodzi, uruchomimy program mikroretencji
– uruchomimy program wsparcia dla producentów mleka
– będziemy kontynuować inwestycje w sieć szybkiego internetu na wsi
– będziemy upowszechniać budżety partycypacyjne i fundusze sołeckie. Umożliwimy korzystanie z nich w większym zakresie przez ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich
Z radością prezentuję Państwu główne założenia naszego nowego systemu podatkowego! Prace nad nim rozpoczęły się bezpośrednio po objęciu przez Ewę Kopacz stanowiska Prezes Rady Ministrów. Dzisiaj program jest dopracowany w szczegółach. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest dobry dla pracowników i bezpieczny dla budżetu państwa!

Stabilna praca
Wyższa płaca
Prostszy podatek
1. Proponujemy jednolity stabilny kontrakt dostępny dla wszystkich pracujących. Dzięki temu ograniczymy zatrudnienie na fikcyjnych umowach cywilnoprawnych i pracę na czarno. Zwiększymy stabilność zatrudnienia!
2. 97% zatrudnionych skorzysta na tej propozycji! Tylko 3% najbogatszych będzie płaciło podatki takie same jak dotychczas lub wyższe.
3. Na naszej propozycji w największym stopniu skorzystają najmniej zarabiający i rodziny z dziećmi. Dla niektórych z nich to nawet 5 tys. złotych rocznie!
4. Nasz program proponuje sprawiedliwe rozwiązanie: im mniej zarabiasz, tym mniejszy procentowo podatek płacisz. Najmniej zarabiający zapłacą tylko 10% swojego wynagrodzenia! To oznacza, że znacznie więcej pieniędzy zostanie w Twojej kieszeni!
5. Podatek będzie rozliczany na osobę w rodzinie, a nie jak dotychczas – obliczany od wynagrodzenia osoby zatrudnionej. To duża korzyść dla dużych rodzin!
6. Zapłacisz jeden prosty podatek! Budżet państwa odprowadzi za Ciebie składki na ZUS i NFZ w tej samej wysokości co dotychczas! To oznacza, że do składek najbiedniejszych budżet państwa dopłaci.
7. Dzięki nowemu systemowi koszty administracyjne i księgowe zmniejszą się! Zyskają na tym w szczególności małe przedsiębiorstwa.
8. Wysłanie SMSa lub jedno kliknięcie wystarczy, by legalnie zatrudnić nianię lub pomoc domową. Dzięki temu zatrudniona przez nas osoba zyska ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne.
9. Żaden przyszły emeryt czy rencista nie straci na tej reformie! Pieniądze nadal będą zapisywane na indywidualnych kontach emerytalnych w tej samej wysokości, co dotychczas.
10. Podatki dla osób prowadzących działalność gospodarczą, samozatrudnionych i rolników pozostaną na tym samym poziomie.

Koszt tej reformy wyniesie około 10 mld zł.

 

IMG_1048 IMG_1049 IMG_1043 IMG_1041 IMG_1018