Joanna Mucha

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

27-04-15, poniedziałek

Posłanka Joanna Mucha wraz z Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowała dzisiaj konferencję pt. “Rola Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ich Potencjał w Systemie Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością”. Głównym celem spotkania było sformułowanie konkretnych postulatów i przekazanie ich decydentom w rożnych instytucjach.

Zorganizowana w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym konferencja, trwała ponad 5 godzin, a uczestniczyło w niej ponad 300 osób.

Poniżej zamieszczone postulaty zostały przygotowane poprzez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Postulaty
w sprawie wprowadzenia zmian
dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej
W pierwszej kolejności postulujemy zmianę przepisów prawa na rzecz:
 1. Utworzenia na szczeblu centralnym Krajowej Rady Warsztatów Terapii Zajęciowej, umiejscowionej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w skład której weszliby przedstawiciele Wojewódzkich Forów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rada uczestniczyłaby w pracach i opiniowałaby projekty zmian w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością powiązanego z działalnością WTZ.
 2. Przeciwdziałania stagnacji w zakresie finansowania WTZ poprzez wzrost wskaźnika dofinansowania pobytu jednego uczestnika w WTZ o 200,00 zł miesięcznie od lipca 2015 roku oraz wprowadzenie zapisów, dotyczących obowiązkowej waloryzacji wskaźnika każdego roku (na zasadach waloryzacji emerytur).
 3. Określenie statusu zawodowego kadry WTZ, w tym, przede wszystkim statusu instruktora terapii zajęciowej.
 4. Zniesienie limitu środków finansowych, pozyskanych ze sprzedaży produktów i usług przez WTZ oraz wprowadzenie zapisów rozszerzających możliwości przeznaczenia tych środków: nie tylko na cele związane z integracją uczestników ale również na cele istotne dla danego warsztatu np. wkład własny w projektach na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 5. Utworzenie odrębnego funduszu, z którego WTZ-y miałyby możliwość pozyskiwać środki na remonty i wydatki inwestycyjne, w tym doposażenie.
W dalszej kolejności, proponujemy uruchomienie procedur, związanych z wprowadzeniem zmian w systemie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością, odnoszących się bezpośrednio i pośrednio do działalności WTZ, w porozumieniu i przy udziale Krajowej Rady Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 1. Uregulowanie pozycji i miejsca Warsztatów Terapii Zajęciowej w systemie wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością oraz jasne i czytelne zdefiniowanie celów i zadań WTZ.
 2. Określenie czytelnych i jednolitych standardów i wymagań dla WTZ, w tym ujednolicenie dokumentacji, sprawozdawczości i ograniczenie jej do niezbędnej, przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania.
 3. Wprowadzenie nowych rozwiązań i narzędzi systemowych związanych z prowadzoną przez WTZ rehabilitacją społeczną i zawodową oraz zapewnienie środków finansowych na ich realizację, w tym;
  1. dostęp do trenera pracy;
  2. zatrudnienie wspomagane i inne formy pośredniego zatrudnienia;
  3. kierowanie, w porozumieniu z Powiatowymi Urzędami Pracy i innymi agencjami zatrudnienia, uczestników WTZ na staże i praktyki w ramach uczestnictwa w zajęciach WTZ;
  4. wprowadzenie okresu przejściowego dla uczestników podejmujących zatrudnienie, który dawałby możliwość powrotu do WTZ w razie niepowodzenia w pracy.
 4. Zweryfikowanie systemu orzecznictwa, który powinien być spójny z celami i zadaniami stawianymi przed WTZ, w tym precyzyjne określenie kryteriów kwalifikujących do tej formy wsparcia.
 5. Wprowadzenie możliwości nadawania WTZ statusu jednostki posiadającej osobowość prawną.
 6. Prowadzenie kampanii promocyjnej i informacyjnej na rzecz wykorzystywania klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych, skierowanej między innymi do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, a także jednostek sprawujących kontrolę merytoryczną i finansową nad procedurami zamówień publicznych.