Joanna Mucha

 

PIT-y 2013 przez internet: www.szybkipit.pl

20-01-14, poniedziałek

Kiedy mogę rozliczyć się z fiskusem? Jaki formularz PIT wypełnić? Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl, która pomaga w rozliczeniu podatku.

Rozliczenie PIT-ów przez internet jest szybkie i bezpieczne. A co najważniejsze – można to zrobić bez wychodzenia z domu. W 2013 roku pobity został kolejny rekord – ponad 3,3 mln PIT-ów zostało wysłanych online.

Masz wątpliwości dotyczące PIT-u i chcesz się poradzić ekspertów? Wystarczy wejść na stronę www.szybkipit.pl. Możesz tam też rozliczyć i wysłać swój PIT.

Co znajdziesz na stronie?
- kalkulatory
- formularze
- broszury
- aplikację, dzięki której można wysłać PIT online
- aplikację do zadawania pytań ekspertom

„Szybki PIT”

To już 5. edycja akcji “Szybki PIT”. Kampanię przygotowuje Ministerstwo Finansów oraz izby i urzędy skarbowe.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

Polska w Budowie: podsumowanie 2013 roku

08-01-14, środa

Niemal codziennie oddawany do użytku jest nowy odcinek drogi, dworzec czy żłobek, a dzięki tym inwestycjom powstają setki tysięcy nowych miejsc pracy. Zobacz jak Polska zmieniła się dzięki inwestycjom w 2013 r.


Co doszło do mapy inwestycji w 2013 roku?
Zyskaliśmy nowych i zmodernizowanych:
- ponad 300 km autostrad i dróg ekspresowych,
- 1500  km torów i 130 wiaduktów,
- 12  dworców kolejowych,
- ponad 250 żłobków,
- 110 laboratoriów dla polskich studentów i naukowców,
- ponad 400 obiektów kulturalnych (np. muzeów),
- ponad 13 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego,
- 35 oczyszczalni ścieków,
- 22 komisariaty policji i
- 18 lądowisk dla helikopterów przy szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Źródło: www.premier.gov.pl

499 mld zł – szansą na kolejny skok cywilizacyjny

08-01-14, środa

Rząd przyjął projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Wynegocjowana z Komisją Europejską (KE) umowa oraz programy operacyjne będą podstawą do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce. Zatwierdzony przez rząd projekt umowy będzie punktem wyjścia do rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską i otrzymania przez Polskę 499 mld zł.

W Umowie nakreślono spójną strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki wspierającej sektor morski i rybacki w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO), które wraz z Umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.

Umowa Partnerstwa określa przede wszystkim kluczowe wyzwania rozwojowe kraju, sformułowane w oparciu o analizę potrzeb rozwojowych i potencjałów terytorialnych. Zakłada się znaczne zwiększenie środków, które będą zarządzane przez województwa. Oznacza to większą niż dotychczas odpowiedzialność za realizację celów UP i wymusza przygotowanie mechanizmów zapewniających odpowiednią koordynację interwencji. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami polityki spójności na poziomie regionalnym służy, umożliwiona po raz pierwszy w okresie programowania 2014-2020, realizacja przez samorządy województw programów dwufunduszowych – Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny (KT).

Rząd przyjął także projekty Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna, Polska Cyfrowa.

Nakreślono w nich najważniejsze obszary interwencji finansowej środków przyznanych Polsce w ramach budżetu UE oraz priorytetowe działania podejmowane w ramach programów. Na ich realizację przeznaczono 51,3 mld euro.

Źródło: www.premier.gov.pl

Joanna Mucha w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

06-12-13, piątek

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu RP Joanna Mucha została powołana w skład Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Komisja Finansów Publicznych
Do zakresu działania Komisji należą sprawy systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, funduszy celowych, agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubezpieczeń majątkowych oraz ceł i statystyki.

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Do zakresu działania Komisji należą sprawy innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W lipcu bezrobocie spadło do 13,1% a sprzedaż wzrosła o 4,3% rok do roku

27-08-13, wtorek

W lipcu stopa bezrobocia w Polsce spadła do 13,1% z 13,2% w czerwcu, podał Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu z lipcem ubiegłego roku bezrobocie było o 0,8 punktu procentowego wyższe i był to najwyższy wynik dla tego miesiąca od 2006 r. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła realnie o 4,3% r/r, co oznaczało najwyższą dynamikę od maja 2012 r. Trzeci z rzędu wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej, wraz z innymi danymi z lipca (m.in. produkcja przemysłowa, wynagrodzenia w przedsiębiorstwach) sugeruje zdaniem analityków, że polska gospodarka mogła powrócić na ścieżkę wzrostu.

Zamówienia na dobra trwałe w USA spadły w lipcu o 7,3% m/m

Zamówienia na dobra trwałe w USA spadły w lipcu o 7,3% m/m wobec wzrostu o 3,9% m/m w czerwcu, wynika z szacunków Departamentu Handlu. Był to najsilniejszy spadek od sierpnia ubiegłego roku, spowodowany głównie przez zmniejszone zamówienia na środki transportu, a zwłaszcza samoloty cywilne (-52,3% m/m). W lipcu Boeing otrzymał 90 zamówień na samoloty podczas gdy w czerwcu było to 287. Bez uwzględnienia środków transportu zamówienia na dobra trwałe zmniejszyły się w lipcu o 0,6%. Dane wzmocniły przekonanie rynku, że ograniczenie programu skupu obligacji przez bank centralny USA (Fed) nie nastąpi w najbliższych miesiącach, co zwiększyło atrakcyjność amerykańskich papierów skarbowych.

Rosyjskie MF obniżyło własne prognozy wzrostu PKB w 2013 i 2014 r.

Rosyjskie Ministerstwo Finansów (MF) obniżyło po raz drugi w tym roku prognozy wzrostu PKB w 2013 r. Obecnie Rosja przewiduje że w tym roku PKB wzrośnie o 1,8%, wobec wcześniej prognozowanych 2,4%. Pierwotnie zakładano natomiast, że gospodarka wzrośnie o 3,6%. W 2014 r. wzrost ma mieścić się w przedziale 2,8-3,2% wobec wcześniejszych przewidywań 3,7%. W I kwartale PKB Rosji wzrosło o 0,2% kw/kw, a w II kwartale o 0,1% kw/kw. Osłabienie wzrostu gospodarczego w Rosji związane jest ze spadkiem światowego popytu na surowce energetyczne.

PZU planuje wypłacić 1,72 mld zł dywidendy zaliczkowej

W II kwartale zysk netto grupy PZU SA wyniósł 837,3 mln zł i był o 6% niższy niż w II kwartale ubiegłego roku (895 mln zł), podała spółka. Jednocześnie PZU poinformowało, że planuje wypłatę 1,72 mld zł dywidendy zaliczkowej (po 20 zł na akcję) na poczet zysku za 2013 r. Warunkiem jej wypłaty jest emisja 3 mld zł długu podporządkowanego (a więc spłacanego pod warunkiem uregulowania innych zobowiązań) i akceptacja przez Komisję Nadzoru Finansowego zaliczenia go do środków własnych spółki. Dywidenda za 2012 r. wyniosła 2,56 mld zł (29,7 zł za akcję) i zostanie wypłacona 12 września 2013 r.

Źródło: premier.gov.pl

Rząd przyjął nowelizację budżetu

21-08-13, środa

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji budżetu państwa na 2013 rok. Deficyt budżetowy wzrośnie o 16 mld złotych, cięcia wydatków wyniosą 7,6 mld złotych.

Jak podkreślił we wtorek wicepremier minister finansów Jacek Rostowski, o konieczności nowelizacji budżetu rząd wspominał jeszcze w grudniu ub.r., a przygotowana propozycja zmian jest zgodna z zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Nowelizacja budżetu to odpowiedź na gorsze od prognozowanych wyniki gospodarcze, wywołane globalnym kryzysem. Nowelizacja pozwoli zachować równowagę między bieżącymi potrzebami polskiej gospodarki (zbyt wysokie cięcia w budżecie mogłyby zdusić wzrost gospodarczy), a koniecznością racjonalizacji wydatków finansów publicznych.

Największe redukcje wydatków będą wdrożone w części budżetowej resortu obrony (3,14 mld złotych). W następnej kolejności będą: Ministerstwo Transportu (1,12 mld złotych), Ministerstwo Finansów (900 mln złotych) i Ministerstwo Gospodarki (560 mln złotych).- „Polsce udało się szerokim łukiem ominąć kryzys odczuwalny w strefie euro” – przypomniał premier Donald Tusk. – „Jesteśmy zdeterminowani, by wyprowadzić polską gospodarkę z zakrętu” – powiedział na konferencji prasowej. W opinii szefa rządu, podawane ostatnio przez Główny Urząd Statystyczny dane (m.in. bilans handlowy, produkcja przemysłowa) dają podstawy do ostrożnego optymizmu. – „Powolne i systematyczne odbijanie się polskiej gospodarki staje się faktem, ale nie będziemy ogłaszali końca kryzysu. Będziemy nadal pracowali na rzecz przyspieszenia polskiej gospodarki” – podkreślił premier.

Źródło: platforma.org
fot. Ministerstwo Finansów/mf.gov.pl

Sposób na zdrowe finanse publiczne

17-07-13, środa

Zostanie wprowadzona stabilizująca reguła wydatkowa, jako efektywny, antycykliczny instrument zapewniający utrzymanie stabilności fiskalnej oraz sprzyjający stabilności makroekonomicznej. Celem reguły jest likwidacja strukturalnej nierównowagi fiskalnej. Stabilizująca reguła wydatkowa będzie podstawą do wyznaczania limitów wydatkowych nałożonych na sektor finansów publicznych i fundusze celowe utworzone ze środków krajowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wprowadzenie stabilizującej reguły pozwoli zwiększyć transparentność procesu budżetowego poprzez jasne i stabilne ramy wyznaczające limity wydatków poszczególnych resortów na każdy rok. Jej celem jest stabilizacja nominalnego wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB na poziomie równym MTO (średniookresowego celu budżetowego) w średnim okresie.

Do tej pory w Polsce obowiązują: konstytucyjny limit poziomu zadłużenia uzupełniony o progi ostrożnościowe; tymczasowa reguła ograniczająca tempo wzrostu wydatków innych niż prawnie zdeterminowane do prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o punkt procentowy (tzw. dyscyplinująca reguła wydatkowa); reguła co najmniej zrównoważonego wyniku bieżącego w jst oraz od 2014 r. indywidualne wskaźniki zadłużenia. Zasady te obejmują jednak tylko część sektora finansów publicznych, a ponadto okazały się one niewystarczające do zapewnienia dyscypliny fiskalnej, a w obecnych warunkach makroekonomicznych prowadzą do procyklicznej polityki budżetowej. Z tego względu wprowadzenie nowej reguły jest konieczne, ponieważ może ona zapewnić – w perspektywie długookresowej – stabilność finansów państwa.

Jednocześnie rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która „zawiesza” w 2013 r. ograniczenia dotyczące zachowania relacji deficytu budżetu państwa do jego dochodów w ramach przekroczenia tzw. pierwszego progu ostrożnościowego (tj. gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB jest większa niż 50 proc. i nie przekracza 55 proc.) oraz tzw. tymczasowej reguły wydatkowej. Jest to istotny element umożliwiający podjęcie działań o charakterze antycyklicznym, poprzedzającym wdrożenie stabilizującej reguły wydatkowej. Zawieszenie ww. przepisów uzasadnione jest tym, że ich utrzymanie spowodowałoby – w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce wynikającego z kryzysu w strefie euro – procykliczne spotęgowanie tego spowolnienia zamiast antycyklicznego przeciwdziałania temu zjawisku.

Źródło: premier.gov.pl

Obniżenie bezrobocia najważniejszym zadaniem rządu

24-04-13, środa

Donald Tusk dyskutował z przedstawicielami związkowców i pracodawców m.in. na temat ochrony miejsc pracy i konkurencyjności polskiej gospodarki.

- Nie ma ważniejszego zadania niż działania na rzecz obniżenia bezrobocia – powiedział premier.

Po posiedzeniu komisji trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych Donald Tusk mówił, że – niezależnie od grożenia akcjami protestacyjnymi – nie zgodzi się na propozycje związkowców, które de facto zwiększyłyby w Polsce bezrobocie.

Wyjaśnił, że środowe spotkanie służyło głównie próbie wyjaśnienia związkom zawodowym najważniejszych powodów, dla których rząd proponuje rozwiązania zmierzające do uelastycznienia czasu pracy.

- Jest gotowość ze strony związkowej do poważnej rozmowy bez używania straszków – powiedział szef rządu. – Będę namawiał wszystkich partnerów w tym dialogu, aby przyjęli także jako swój ten priorytet, jakim jest walka z bezrobociem w Polsce. Z tego stanowiska na pewno nie ustąpię, bo tutaj nie może być kompromisu.

Premier potwierdził, że będzie obecny również na kolejnym posiedzeniu komisji trójstronnej, które odbędzie się już za około miesiąc.

Trójstronna komisja ds. społeczno-gospodarczych tworzona jest przez przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Źródło: premier.gov.pl

Rząd przyjął kolejny pakiet rozwiązań korzystnych dla firm

23-04-13, wtorek

Zaproponowano kilka rozwiązań, które mają przyczynić się do poprawienia płynności finansowej przedsiębiorców i wspierania inwestycji. Przede wszystkim przewidziano  zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę. Rozwiązanie to z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej – powinno zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych.

Ponadto, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w skarbówce potwierdzania dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, czyli nie zapłaci 170 zł. Wydłużony zostanie termin na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO (przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej). Przedsiębiorcy tacy będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach.

W ramach ograniczenia obowiązków informacyjnych założono, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych. Ma to dotyczyć roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, co w praktyce oznacza ułatwienie dla nowych firm. Zaproponowano, aby płatnik składek nie musiał sprawdzać do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. Jednocześnie nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę.

W pakiecie rozwiązań wzmacniających społeczną odpowiedzialności biznesu i sprzyjających usprawnieniu administracji przewidziano wyłączenie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom korzystającym z pomocy społecznej oraz zwolnienie ich z podatku dochodowego w związku z tą usługą. Przewidziano także doprecyzowanie przepisów o informacji publicznej w odniesieniu do orzeczeń sądowych. W praktyce oznacza to, że orzeczenia sądów mają być publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tych instytucji.

Przygotowanie tych rozwiązań oznacza, że rząd konsekwentnie realizacje plan, który ma ułatwić prowadzenie firm i zwiększyć ich konkurencyjność obniżając koszty funkcjonowania. Pierwsze dwie ustawy deregulacyjne zostały uchwalone w 2011 r. Jedna z nich, obowiązująca od lipca 2011 r., umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga – obowiązująca od stycznia 2012 r. zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców. Trzecia ustawa deregulacyjna została uchwalona w 2012 r. i weszła w życie z początkiem 2013 r. Znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) – w rozliczeniach kasowych –  gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Źródło: premier.gov.pl

Deregulacja zawodów: otwieramy dostęp do ponad 230 profesji

04-04-13, czwartek

Więcej miejsc pracy, mniej biurokracji, niższe koszty prowadzenia firmy. To tylko niektóre korzyści, które odczują zwłaszcza młodzi ludzie.

Obecnie aż 380 zawodów jest dostępnych tylko dla wybranych. Rząd chce ułatwić dostęp do ponad 230 profesji z tej puli. W praktyce oznacza to likwidację zbyt wysokich i często nieuzasadnionych wymogów stawianych kandydatom.

Otwarte będą takie zawody, jak adwokat, radca prawny, notariusz, pracownik ochrony, detektyw, taksówkarz, przewodnik turystyczny czy geodeta. Pełna lista na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Deregulacja zawodów to:

- Więcej miejsc pracy dla młodych – łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych, ale obecnie „zamkniętych” profesji
- Spadek cen i wzrost jakości usług – naturalny efekt większej konkurencji na rynku
- Ograniczenie biurokracji – nie trzeba będzie zdawać wielu państwowych egzaminów czy wnioskować o wpis do rejestru
- Niższe koszty dla przedsiębiorców – ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem firmy, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia i kursy

Więcej: premier.gov.pl