Joanna Mucha

 

Spotkanie dot. funkcjonowania Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych

06-05-14, wtorek

Dzisiaj w Łęcznej odbyła się konferencja dotycząca funkcjonowania Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych. Inicjatorką spotkania była posłanka Joanna Mucha. Na zaproszenie posłanki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego (ORW) w Łęcznej przyjechali prezydenci i ich przedstawiciele z miast Lubelszczyzny oraz ościennych województw. Celem spotkania było zainspirowanie samorządowców do tworzenia placówek zapewniających opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Stanisław Mościcki – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Łukasz Dybus – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, Paweł Górniak – Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Ryszard Fałek – Zastępca Prezydenta Miasta Radom, Teodor Kosiarski – Burmistrz Miasta Łęczna oraz przedstawiciele Prezydentów z Zamościa, Puław i Siedlec. Gospodarzami spotkania byli: Aneta Zabłocka – Dyrektor ORW w Łęcznej, Kazimierz Radko – Wicestarosta Łęczyński, Piotr Rybak – Dyrektor SPZOZ w Łęcznej oraz Krzysztof Bojarski – Z-ca Dyrektora ds. medycznych SPZOZ w Łęcznej.

Spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniami i uzyskania wiedzy nt. zakładania tego typu placówek. Cennych wskazówek dotyczących funkcjonowania istniejących już ośrodków dostarczyły Aneta Zabłocka – Dyrektor ORW w Łęcznej oraz Agnieszka Pilch – Z ca Dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu.

Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze dostarczają zajęcia uczniom z głębokimi oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat. Podopieczni funkcjonują w zespołach podzielonych pod względem niepełnosprawności oraz wieku. Ośrodki zapewniają kompleksową opiekę dydaktyczną i rehabilitacyjną, a przy tym bilansują się finansowo.

Problem opieki nad dziećmi z głębokim upośledzeniem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi jest w Polsce nierozwiązany. Teoretyczne organizowane jest dla nich nauczanie indywidualne, jednak często nauczyciel nie jest przygotowany do pracy z dzieckiem, wymagającym bardzo zróżnicowanej pomocy. W ORW dzieci otrzymują zintegrowaną pomoc m.in. oligofrenopedagoga, logopedy, rehabilitanta i psychologa. Dzięki temu dzieci lepiej komunikują się z otoczeniem i uczą się samoobsługi, lepiej radzą sobie z codziennymi czynnościami, takimi, jak jedzenie, ubieranie się itp. Dzięki funkcjonowaniu tego typu placówek dzieci mają szansę doświadczyć czegoś innego poza czterema ścianami swojego pokoju. Funkcjonowanie ośrodków w rytmie szkolnym, czyli zajęcia od 7 rano do 16 po południu daje ich rodzinom szansę na normalne życie, na podjęcie pracy, na wyrwanie się z zaklętego kręgu myślenia o zapewnieniu opieki swojemu dziecku.

Udogodnienia telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych

15-04-14, wtorek

Dostosowanie regulaminów, cenników i telefonów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lepsze wyposażenie biur obsługi i likwidacja barier architektonicznych. Już za 6 miesięcy wejdą w życie pierwsze udogodnienia telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Wszystko w ramach nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, które nakłada na dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Oto szczegóły.

W ciągu 6 miesięcy do potrzeb osób niepełnosprawnych muszą być dostosowane:
- regulaminy i cenniki,
- modele telefonów,
- aparaty publiczne.

Poza tym dostawca usług ma zapewniać pomoc w skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej.

W ciągu 12 miesięcy do potrzeb osób niepełnosprawnych ma być dostosowanych ok. 500 biur obsługi abonentów. Oznacza to, że biura będą wyposażone w urządzenia:
- ułatwiające skorzystanie z tłumacza języka migowego,
- umożliwiające powiększenie tekstu i prezentację regulaminu lub cennika.

Punkty obsługi powinny też zlikwidować bariery architektoniczne, aby ułatwić dostęp dla niepełnosprawnych, którzy mają trudności w poruszaniu się.

W ciągu 24 miesięcy dostosowane mają być także strony internetowe dostawców usług telefonicznych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

25-03-14, wtorek

Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica, który rezygnuje z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Od 1 maja ma ono wynieść 1000 zł.

Obecnie rodzic, który opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem w domu, otrzymuje 820 zł. Warunkiem pobierania świadczenia jest rezygnacja z zatrudnienia. Dodatkowo może liczyć na 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i korzystać z niektórych świadczeń z opieki społecznej.

Wysokość świadczenia wyniesie:
- od 1 maja br. 1000 zł,
- od 1 stycznia 2015 r. 1200 zł
- od 1 stycznia 2016 r. w wysokości wartości płacy minimalnej.

Finansowanie

Przyjęta przez rząd uchwała dotyczy przeniesienia środków z planu na remonty i budowę dróg lokalnych. Rząd planował przekazać w tym roku na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych oraz powiatowych 900 mln zł, z czego 650 mln miało pochodzić z Lasów Państwowych.

- Chcieliśmy przeznaczyć całość kwoty z Lasów Państwowych na remont i budowę dróg lokalnych. Zdecydowaliśmy się tę kwotę podzielić w taki sposób, aby móc sfinansować tegoroczne zwiększenie świadczenia dla całodobowych opiekunów dla osób niepełnosprawnych – wyjaśnił premier.

Szybkie prace

Minister pracy i polityki społecznej poinformował, że projekt ws. świadczeń pielęgnacyjnych trafi do Sejmu jako komisyjny – ma to przyspieszyć prace nad nim. Posiedzenie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny odbędzie się w środę. Minister podkreślił, że marszałek Ewa Kopacz deklarowała, możliwość rozpatrzenia projektu na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Źródło: premier.gov.pl

Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają zaległe zasiłki

25-03-14, wtorek

Rząd przyjął projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowe przepisy zapewniają zwrot zasiłków opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy 1 lipca 2013 r. utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Będą one wypłacane wraz ustawowymi odsetkami.

Projekt przewiduje, że zasiłek dla opiekuna w wysokości 520 zł miesięcznie będzie przysługiwał za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia ustawy w życie. Na wypłatę mogą liczyć osoby, które spełniały warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych obowiązującej 31 grudnia 2012 r. Również na tych samych zasadach zasiłek będzie przysługiwał po wejściu ustawy w życie. Rozwiązanie to obejmie 117 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z projektem, zasiłek będzie przyznawany na wniosek. Może on być złożony przez opiekuna nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Jednocześnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta, czyli organ, który wypłacał świadczenie pielęgnacyjne do 30 czerwca 2013 r., będzie musiał – w ciągu 14 dni od wejścia regulacji w życie – poinformować osoby, którym prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wygasło, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku.

Rozwiązanie to realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r., który zakwestionował przepisy przejściowe ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach rodzinnych i nakazał przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

Dodatkowo zaprezentowano projekt ustawy, który umożliwi szybkie dochodzenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do poziomu płacy minimalnej. Zawiera on rozwiązania zakładające, że od 1 maja 2014 r. rodzice dziecka niepełnosprawnego otrzymają 1 000 zł miesięcznie (netto), od stycznia 2015 r. będzie to 1 200 zł (netto), natomiast od początku 2016 r. świadczenie wyniesie 1 300 zł (netto). Rząd przekaże ten projekt parlamentarzystom, aby w ten sposób przyspieszyć uchwalenie tej ustawy.

Źródło: premier.gov.pl

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych

31-07-13, środa

Do końca 2012 obowiązywały “stare zasady”, potem półroczny okres przejściowy. Teraz opiekunowie osób niepełnosprawnych muszą spełnić nowe warunki oraz złożyć odpowiednie wnioski.

Mamy 2 rodzaje świadczeń opiekuńczych:
- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne (620 zł miesięcznie) przysługuje bez względu na wysokość dochodów:
- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
- innym osobom, obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na to świadczenie mogą liczyć opiekunowie, którzy nie podjęli lub zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (łącznie pomoc wyniesie więc 820 zł miesięcznie). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie) przysługuje osobom, których dochód netto rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki nie przekracza 623 zł na osobę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym. Chodzi o opiekunów, którzy nie podjęli lub zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Gdzie szukać informacji?
- w urzędach gmin i miast
- w ośrodkach pomocy społecznej
- na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- na stronie www.rodzina.gov.pl

Źródło: premier.gov.pl

Szpital w Janowie Lubelskim rozszerza swoją działalność

31-07-13, środa

Od września ma zacząć działać ośrodek rehabilitacji dzieci z wadami rozwoju. A na początku przyszłego roku placówka planuje uruchomić również dzienne ośrodki – psychiatrii i leczenia uzależnień.

– W całym powiecie janowskim nie ma ani jednego ośrodka rehabilitacji dzieci z wadami rozwoju – wyjaśnia Andrzej Wi-śniewski, dyrektor SP ZZOZ w Janowie Lubelskim. – A jest takie zapotrzebowanie.

Dlatego Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim utworzyło Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, którego zadaniem będzie prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat.

Zajęcia dla m.in. upośledzonych umysłowo dzieci będą odbywać się na II piętrze w budynku, gdzie będą też mieć siedzibę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną. Obiekt przeszedł gruntowny remont, m.in. zmieniono instalacje, dostosowano też łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Więcej: Dziennik Wschodni

Medaliści MŚ z Lyonu w MSiT

30-07-13, wtorek

- Macie we mnie nie tylko wiernego kibica, ale także wsparcie w osiąganiu wytyczonych celów – rozpoczęła spotkanie  z niepełnosprawnymi lekkoatletami Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki.

Z mistrzostw świata, rozgrywanych w Lyonie polscy lekkoatleci przywieźli aż 26 medali, w tym: 10 złotych, 8 srebrnych i 8 brązowych.

- Zawsze z podziwem patrzę na wszystkich sportowców, którzy muszą zmierzyć się z tyloma przeciwnościami, pokonać trudności związane z wydolnością własnego organizmu, po to aby osiągnąć to, co dla innych jest niewyobrażalne – dodała szefowa polskiego sportu.

- Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jest to dla nas zaszczyt i przyjemność, że Pani Minister świętuje z nami sukcesy. Lekkoatleci zawsze zdobywają najwięcej medali na igrzyskach paraolimpijskich, wiec mamy nadzieję, że będą podporą naszej reprezentacji podczas Igrzysk w Rio de Janeiro – powiedział Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”.

Zawodnicy i trenerzy chętnie dzielili się opowieściami o walce o medale, pobitych rekordach i wrażeniach z mistrzostw świata w Lyonie.

W „rankingu medalowym” Polska ze zdobytymi 26 „krążkami zajęła ósme miejsce na 67 klasyfikowanych reprezentacji. Pierwsza jest Rosja – 53 medale (26–16–11), drugie USA – 52 medale (17–18–17), trzecia Brazylia – 40 medali (16–10–14).

Źródło: msport.gov.pl

Więcej pieniędzy na przedszkola

30-04-13, wtorek

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zadecydował o przeznaczeniu dodatkowych 130 mln euro na przedszkola oraz aktywizację zawodową osób młodych i starszych. Rada Ministrów dokonała też aktualizacji Programu Konwergencji

Dodatkowe środki na przedszkola i aktywizację zawodową będą pochodzić z funduszy europejskich – z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak poinformowała minister Elżbieta Bieńkowska, dodatkowe środki zostaną rozdzielone w następujący sposób:

- 50 mln euro zostanie przeznaczone na przedszkola, tzn. na zakładanie nowych placówek, tworzenie przedszkoli w szkołach, wyposażenie oddziałów przedszkolnych;

- 50 mln euro zasili programy aktywizacji zawodowej (chodzi tu głownie o samozatrudnienie) osób do 30 i po 50 roku życia;

- 18 mln euro rząd przeznaczy na wspieranie młodych osób niepełnosprawnych;

- 7 mln euro pójdzie na wsparcie osób tracących pracę z przyczyn zakładu pracy.

Minister Bieńkowska zaznaczyła, że te wszystkie pieniądze otrzymają samorządy województw, bo to one rozdysponowują fundusze w ramach PO KL, ale oczywiście końcowym beneficjentem będą gminy oraz ich mieszkańcy.

Jak podkreślił premier Donald Tusk, te pieniądze to dodatkowe kwoty, które rząd przeznacza na doposażenie „szeroko pojętego programu przedszkolnego”. Są one uzupełnieniem do środków, o których rząd mówił już wcześniej (500 mln zł na upowszechnianie i poprawę opieki przedszkolnej w 2013 r.). – „Rzecz jasna na tym nie poprzestaniemy, aczkolwiek jest to bardzo dobry przykład na to, jak można sensownie wydawać środki z Programu Kapitał Ludzki” – podkreślił szef rządu.

Źródło: platforma.org

Spotkanie z paraolimpijczykami przed Igrzyskami Paraolimpijskimi w Soczi 2014

16-04-13, wtorek

Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki, spotkała się z zawodnikami przygotowującymi się do Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich Soczi 2014, ich trenerami oraz Prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Przedmiotem spotkania było podsumowanie realizacji programów przygotowań do igrzysk w sezonie 2012/2013.

Podczas spotkania omówiono plany szkoleniowo-startowe kadry do końca 2013 r. Dyrektor Biura PKPar poinformowała o przygotowaniach organizacyjnych do igrzysk.

XI Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie odbędą się w Soczi w dniach 7-16 marca 2014 r. pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. 692 zawodników będzie rywalizować w 5 sportach: narciarstwie biegowym, biathlonie, narciarstwie alpejskim, curlingu na wózkach i hokeju na „sledgach”. Szanse na uzyskanie kwalifikacji paraolimpijskich mają polscy reprezentanci w narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym i biathlonie.

Źródło: msport.gov.pl

VII Paraolimpiada w Lubartowie

08-10-12, poniedziałek

W sobotę w Lubartowie odbyła się VII Paraolimpiada. W wydarzeniu, przebiegającym pod hasłem “Poznaj mnie – Poznaj siebie”, udział wzięła Joanna Mucha.

Celem Paraolimpiady była integracja środowiska osób niepełnosprawnych. W imprezach towarzyszących wydarzeniu udział wzięło ponad 100 uczestników, m.in. z Lublina, Puław, Ostrowa Lubelskiego i Lubartowa.

Niepełnosprawni sportowcy startowali w konkurencjach lekkoatletycznych i rekreacyjno-sportowych. W ramach imprezy odbyły się także, przebiegające pod hasłem “Tajemniczy ogród”, warsztaty plastyczne.

Źródło: wł, lubartow.naszemiasto.pl