Joanna Mucha

 

Reforma urzędów pracy

17-03-14, poniedziałek

Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotowaną przez MPiPS. – Chcemy zmienić obraz urzędów pracy, dostosować je do oczekiwań bezrobotnych i wymagań pracodawców – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Pośredniaki powinny stać się instytucjami, które na wzór job-centers będą w stanie sprostać zapotrzebowaniom zmieniającego się rynku pracy. To jest szansa na szybsze usługi rynku pracy, lepsze, wyższej jakości, mniej zbiurokratyzowane i bardziej efektywne – dodał minister.

Zmiany zaczną się już od pierwszego kontaktu z urzędem. Każdemu zgłaszającemu się – zarówno poszukującemu pracy, jak i szukającemu pracowników – będzie towarzyszył przeznaczony mu doradca klienta. W przypadku bezrobotnego rozpocznie on pracę od przypisania go do jednego z trzech profili. Od tego zostaną uzależnione dalsze działania. Inaczej będzie prowadzona osoba szukająca konkretnej oferty, inaczej wymagający wsparcia w postaci szkolenia lub stażu. Jeszcze inaczej będą traktowane osoby oddalone od rynku pracy, długotrwale bezrobotne, wykluczone społecznie. Nimi zajmą się prywatne agencje zatrudnienia lub trafią do realizowanego wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja.

Pojawią się nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy. To m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych oraz programy regionalne.

Najważniejszą zmianą, dotyczącą młodych, będzie podniesienie wieku w tej kategorii do 30 roku życia. Urzędy w terminie do 4 miesięcy będą zobowiązane do przedstawienia im oferty pracy, stażu lub szkolenia, niezbędnego do znalezienia zatrudnienia.  Pracodawcy, zatrudniający takie osoby, zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawcy zatrudniający bezrobotnych pracowników w wieku 50+ również otrzymają dofinansowanie do ich wynagrodzenia. W przypadku konieczności podniesienia kwalifikacji, będą mieli do dyspozycji Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zasilany ze środków Funduszu Pracy.

Posłowie wydłużyli do 12 miesięcy możliwość refundacji pracodawcom kosztów składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia, którzy po raz pierwszy podjęli pracę. Przedłużyli także z 14 do 30 dni okres, w którym można składać w określonej sytuacji wniosek o świadczenie przedemerytalne.

Ustawa została skierowana do Senatu.

Źródło: mpips.gov.pl

Uzdrowienie śmieciówek

04-03-14, wtorek

Pracujący na umowach-zleceniach zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wyższe zasiłki chorobowe i macierzyńskie, ale odprowadzać będą składki przynajmniej od kwoty wynagrodzenia minimalnego. Składki będą też płacić członkowie rad nadzorczych.

Pracujący na umowach-zleceniach będą odprowadzać składki  do ZUS, rentową i chorobową  nie od jednej, najniższej umowy, ale przynajmniej od wysokości płacy minimalnej, zdecydował rząd na wtorkowym posiedzeniu. – „Będziemy postępowali ostrożnie – zapewniał premier Donald Tusk na konferencji po posiedzeniu rządu -  i będziemy starać się oskładkować umowy zlecenia w sposób niezbyt agresywny”.

Kolejna sprawa, którą zajmował się rząd, dotyczyła oskładkowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Dziś obowiązkowe jest dla nich ubezpieczenie zdrowotne. Po zmianie, płaciliby także składki: emerytalną i rentową.

Źródło: PAP/platforma.org

Polska w Budowie: podsumowanie 2013 roku

08-01-14, środa

Niemal codziennie oddawany do użytku jest nowy odcinek drogi, dworzec czy żłobek, a dzięki tym inwestycjom powstają setki tysięcy nowych miejsc pracy. Zobacz jak Polska zmieniła się dzięki inwestycjom w 2013 r.


Co doszło do mapy inwestycji w 2013 roku?
Zyskaliśmy nowych i zmodernizowanych:
- ponad 300 km autostrad i dróg ekspresowych,
- 1500  km torów i 130 wiaduktów,
- 12  dworców kolejowych,
- ponad 250 żłobków,
- 110 laboratoriów dla polskich studentów i naukowców,
- ponad 400 obiektów kulturalnych (np. muzeów),
- ponad 13 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego,
- 35 oczyszczalni ścieków,
- 22 komisariaty policji i
- 18 lądowisk dla helikopterów przy szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Źródło: www.premier.gov.pl

W lipcu bezrobocie spadło do 13,1% a sprzedaż wzrosła o 4,3% rok do roku

27-08-13, wtorek

W lipcu stopa bezrobocia w Polsce spadła do 13,1% z 13,2% w czerwcu, podał Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu z lipcem ubiegłego roku bezrobocie było o 0,8 punktu procentowego wyższe i był to najwyższy wynik dla tego miesiąca od 2006 r. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła realnie o 4,3% r/r, co oznaczało najwyższą dynamikę od maja 2012 r. Trzeci z rzędu wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej, wraz z innymi danymi z lipca (m.in. produkcja przemysłowa, wynagrodzenia w przedsiębiorstwach) sugeruje zdaniem analityków, że polska gospodarka mogła powrócić na ścieżkę wzrostu.

Zamówienia na dobra trwałe w USA spadły w lipcu o 7,3% m/m

Zamówienia na dobra trwałe w USA spadły w lipcu o 7,3% m/m wobec wzrostu o 3,9% m/m w czerwcu, wynika z szacunków Departamentu Handlu. Był to najsilniejszy spadek od sierpnia ubiegłego roku, spowodowany głównie przez zmniejszone zamówienia na środki transportu, a zwłaszcza samoloty cywilne (-52,3% m/m). W lipcu Boeing otrzymał 90 zamówień na samoloty podczas gdy w czerwcu było to 287. Bez uwzględnienia środków transportu zamówienia na dobra trwałe zmniejszyły się w lipcu o 0,6%. Dane wzmocniły przekonanie rynku, że ograniczenie programu skupu obligacji przez bank centralny USA (Fed) nie nastąpi w najbliższych miesiącach, co zwiększyło atrakcyjność amerykańskich papierów skarbowych.

Rosyjskie MF obniżyło własne prognozy wzrostu PKB w 2013 i 2014 r.

Rosyjskie Ministerstwo Finansów (MF) obniżyło po raz drugi w tym roku prognozy wzrostu PKB w 2013 r. Obecnie Rosja przewiduje że w tym roku PKB wzrośnie o 1,8%, wobec wcześniej prognozowanych 2,4%. Pierwotnie zakładano natomiast, że gospodarka wzrośnie o 3,6%. W 2014 r. wzrost ma mieścić się w przedziale 2,8-3,2% wobec wcześniejszych przewidywań 3,7%. W I kwartale PKB Rosji wzrosło o 0,2% kw/kw, a w II kwartale o 0,1% kw/kw. Osłabienie wzrostu gospodarczego w Rosji związane jest ze spadkiem światowego popytu na surowce energetyczne.

PZU planuje wypłacić 1,72 mld zł dywidendy zaliczkowej

W II kwartale zysk netto grupy PZU SA wyniósł 837,3 mln zł i był o 6% niższy niż w II kwartale ubiegłego roku (895 mln zł), podała spółka. Jednocześnie PZU poinformowało, że planuje wypłatę 1,72 mld zł dywidendy zaliczkowej (po 20 zł na akcję) na poczet zysku za 2013 r. Warunkiem jej wypłaty jest emisja 3 mld zł długu podporządkowanego (a więc spłacanego pod warunkiem uregulowania innych zobowiązań) i akceptacja przez Komisję Nadzoru Finansowego zaliczenia go do środków własnych spółki. Dywidenda za 2012 r. wyniosła 2,56 mld zł (29,7 zł za akcję) i zostanie wypłacona 12 września 2013 r.

Źródło: premier.gov.pl

W II kw. wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 3,3% r/r

12-08-13, poniedziałek

Przeciętne wynagrodzenie brutto w II kwartale wyniosło 3612,51 zł, co oznacza wzrost nominalny o 3,3% r/r i sezonowy spadek o 3,4% kw/kw, podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Był to najszybszy roczny wzrost od II kwartału 2012 r. (kiedy zanotowano wzrost o 3,9%) mimo, że inflacja w II kwartale tego roku spadła do najniższego od 2003 r. poziomu 0,5%. Od ponad roku pensje w sferze budżetowej rosną szybciej niż w przedsiębiorstwach, w których w II kwartale wzrosły o 2,9% r/r.

Pozostałe wiadomości gospodarcze

SENAT PRZYJĄŁ USTAWĘ ZAWIESZAJĄCĄ PIERWSZY PRÓG OSTROŻNOŚCIOWY

W piątek Senat bez poprawek przyjął ustawę o finansach publicznych zawieszającą tzw. pierwszy próg ostrożnościowy, co otwiera drogę do nowelizacji budżetu na 2013 r. Na skutek niższych od zakładanych dochodów budżetu rząd planuje zwiększenie w tym roku deficytu o 16 mld zł i cięcie wydatków o 8,5 mld zł. Wzrost deficytu, który ma przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu, nie byłby możliwy bez zawieszenia zakazu zwiększania go po przekroczeniu przez dług publiczny granicy 50% PKB.

GRECJA OSIĄGNĘŁA €2,5 MLD NADWYŻKI PIERWOTNEJ W FINANSACH PUBLICZNYCH

W ciągu pierwszych 7 miesięcy 2013 r. Grecja osiągnęła €2,5 mld nadwyżki pierwotnej w finansach publicznych z zakładanych na ten rok €3,1 mld, poinformował grecki wiceminister finansów Christos Staikouras.

Nadwyżka pierwotna to nadwyżka w finansach publicznych po wyłączeniu kosztów obsługi długu publicznego. Grecja, która wykorzystała ok. 90% z €240 mld pakietu pomocowego, mimo nadwyżki pierwotnej nadal notuje najwyższy w Unii Europejskiej poziom i wzrost długu publicznego, który w I kwartale tego roku zwiększył się o 24,1 pkt. proc. kw/kw i osiągnął 160,5% PKB.

RZĄD NIEMIEC SPODZIEWA SIĘ KORZYSTNYCH DANYCH O PKB W II KW.

W II kwartale niemiecka gospodarka zanotowała największy od ponad dwóch lat wzrost PKB (o 0,75%), ale w drugim półroczu będzie wolniejszy, ocenił w wypowiedzi dla agencji Reutera wiceminister gospodarki Niemiec, Bernhard Heitzer. Wzrost był wspierany przez rosnącą konsumpcję i inwestycje budowlane, a poprawa w II kwartale była częściowo odreagowaniem po I kwartale kiedy PKB spadł o 1,4% r/r – przedłużająca się zima spowodowała przesunięcie części decyzji konsumenckich i opóźnienie inwestycji budowlanych na kolejny kwartał. Wstępne dane z II kwartał będą opublikowane 14 sierpnia.

W I PÓŁROCZU ZYSK JSW SPADŁ DO 166,9 MLN ZŁ Z 778,2 W I PÓŁROCZU 2012

W I półroczu zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyniósł 166,9 mln zł wobec 778,2 mln w I półroczu 2012 r., a przychody zmniejszyły się do 4,11 mld zł z 4,63 mld. O pogorszeniu wyników zdecydował spadek cen węgla i koksu oraz wypłata nagród dla załogi za wypracowanie zysku w ubiegłym roku. Przy spadających cenach i prognozach utrzymania się stagnacji rynkowej w II półroczu ambicją zarządu największego producenta węgla koksowego w Unii Europejskiej jest ograniczenie kosztów do poziomu pozwalającego uniknąć straty w 2013 r.

W II KW. PKB JAPONII WZRÓSŁ O 2,6% WOBEC 3,7% W I KW.

PKB Japonii wzrósł w II kwartale o 2,6% (zannualizowany) po wzroście o 3,7% w I kw. Dane silnie rozczarowały, ponieważ analitycy oczekiwali kontynuacji ożywienia japońskiej gospodarki i prognozowali wzrost na poziomie 3,6%. Po publikacji danych tokijski indeks giełdowy Nikkei spadł do najniższego poziomu od siedmiu tygodni.

Źródło: Biuletyn Rady Gospodarczej

300 dni po II expose: co zrobiliśmy w tym czasie?

08-08-13, czwartek

Pomyślne negocjacje budżetowe w Brukseli, gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, urlopy macierzyńskie, tańsze przedszkola, elastyczny czas pracy – to tylko niektóre ze zrealizowanych obietnic zawartych w II expose. Zobacz na jakim etapie prac są poszczególne sprawy.

Rok Rodziny: ruszył konkurs na dofinansowanie nowych miejsc w żłobkach

22-07-13, poniedziałek

W ramach II edycji programu „Maluch 2013” rząd dofinansuje nowe miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dzięki dofinansowaniu za pobyt dziecka w placówce rodzice będą płacić mniej. Resort pracy przeznaczył na ten cel 20 mln zł.

Trwa Rok Rodziny. Jednym z priorytetów rządu jest stworzenie nowych miejsc w żłobkach. Dzięki tegorocznej nowelizacji tzw. „ustawy żłobkowej” rozszerzyła się grupa podmiotów, które mogą się ubiegać o dotacje z budżetu państwa na tworzenie i utrzymywanie instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3.

Kto może ubiegać się o dotacje w ramach II edycji Programu „Maluch”?
- osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna.

Z dotacji nie mogą skorzystać samorządy i instytucje, które otrzymały dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu.

Termin składania ofert: do 8 sierpnia 2013 r.

Więcej informacji o konkursie „Maluch“.

Źródło: premier.gov.pl

Rok Rodziny: zapowiedź stała się faktem. Podsumowanie działań rządu.

19-07-13, piątek

Urlop rodzicielski od czerwca, dofinansowanie in vitro od lipca, tańsze przedszkola od września – rząd spełnił kolejne zapowiedzi z tzw. II expose premiera Donalda Tuska. Ale to nie koniec działań na rzecz rodziny. W parlamencie trwają m.in. prace nad rządowym programem „Mieszkanie dla młodych”.

W październiku 2012 r. przy okazji tzw. II expose rząd zapowiedział realizację 5 kluczowych rozwiązań na rzecz rodzin, które odpowiadają 5 etapom życia młodych ludzi:

- Kupno pierwszego mieszkania: Program „Mieszkanie dla młodych”
- Ciąża: Dofinansowanie in vitro
- Narodziny dziecka: Roczne urlopy rodzicielskie
- Opieka nad dziećmi: Dofinansowanie budowy żłobków
- Pierwsze kroki dziecka w edukacji: Przedszkole za złotówkę

Jak przebiega realizacja zapowiedzi prorodzinnych z tzw. II expose?

Roczne urlopy rodzicielskie

Urlop rodzicielski to urlop płatny, w trakcie którego przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% lub 60%. Rodzice mogą dzielić pomiędzy siebie czas spędzony z dzieckiem. Informacje o tym z jakich części składa się urlop dla rodziców można znaleźć tutaj (kalendarz urlopu).

Roczne urlopy rodzicielskie funkcjonują od 17 czerwca 2013 r. i obejmują wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2013 r.

Dofinansowanie in vitro

W lipcu ruszył rządowy „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”. W ciągu 3 lat Program obejmie ok. 15 tys. par, a każda z nich będzie mogła skorzystać z dofinansowania 3 cykli leczniczych. Po raz pierwszy zabiegi te są finansowane z budżetu państwa.

Para, która chce skorzystać z Programu, powinna się zgłosić do jednego z ośrodków, które podpisały umowy z  Ministerstwem Zdrowia. Decyzja o kwalifikacji pary do Programu jest równoznaczna z dofinansowaniem leczenia.

Program funkcjonuje od 1 lipca 2013 r.

Więcej żłobków

Nowelizacja ustawy żłobkowej ułatwi samorządom tworzenie nowych placówek, przede wszystkim dzięki zmianie zasad ich dofinansowania. Do tej pory dotacje z budżetu państwa na żłobki wynosiły 50%, a będą wynosić do 80%. W 2013 r. resort pracy przeznacza na ten cel 90 mln zł.

Nowelizacja ustawy została podpisana przez prezydenta 25 czerwca 2013 r. i weszła w życie 13 lipca 2013 roku.

Przedszkola za złotówkę

Już od września 2013 r. rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu będą płacić mniej. Minimum 5 godzin będzie nadal bezpłatnych, ale za każdą kolejną rodzice zapłacą maksymalnie 1 zł. Do tej pory opłaty za dodatkowe godziny były ustalane przez samorządy i sięgały nawet 3,98 zł. Na dodatkowe godziny opieki przedszkolnej, a także ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej samorządy dostaną dotację z budżetu państwa.

Ustawa „przedszkolna” została podpisana przez prezydenta 26 czerwca 2013 r. Nowe zasady będą obowiązywać już od 1 września 2013 r.

Program „Mieszkanie dla młodych”

Pomoc państwa będzie polegała na dofinansowaniu wkładu własnego na zakup mieszkania. Dodatkowo rodziny, w których pojawi się trzecie lub kolejne dziecko będą mogły otrzymać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Program ma trwać 5 lat – do 2018 r.

Projekt ustawy został już przyjęty przez rząd. Obecnie trwają nad nim prace w parlamencie. Planowana data wejścia w życie programu to styczeń 2014 r.

Więcej informacji o działaniach rządu na rzecz rodziny na: www.rodzina.gov.pl

Reforma urzędów pracy

09-07-13, wtorek

Większa efektywność urzędów pracy i lepiej dopasowane oferty dla bezrobotnych – to główne założenia reformy, które przyjął dziś rząd.

Lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych, skutkujące ich efektywniejszym funkcjonowaniem, to główny cel przyjętych przez rząd założeń do projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konkretne rozwiązania  proponowane przez ministra pracy i polityki społecznej stanowią realizację postulatu premiera z tzw. II exposé, który dotyczył zreformowania urzędów pracy.

Premiowanie najefektywniejszych urzędów

Zmiany na rynku pracy wymagają poprawy efektywności działania urzędów pracy oraz standardów obsługi ich klientów. Skuteczność funkcjonowania powiatowych urzędów pracy zwiększy wprowadzenie mechanizmu, który uzależnieni wysokość środków przyznawanych na wynagrodzenia ich pracowników od efektów działania tych instytucji. Ma się także zmienić sposób ustalania środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie, z uwzględnieniem efektywności działań aktywizacyjnych urzędów pracy.

Indywidualne podejście do potrzeb bezrobotnego

Poprawa jakości usług świadczonych przez powiatowy urząd pracy będzie realizowana przez adresowanie konkretnych rozwiązań do konkretnego bezrobotnego. Stworzony zostanie system profilowania pomocy dla bezrobotnych. Bezrobotny, w zależności od potrzeb i możliwości aktywizacyjnych, zostanie przypisany do jednego z trzech profili. W pierwszym profilu będą bezrobotni aktywni, dla których podstawowym wsparciem będą usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, i w bardzo ograniczonym zakresie inne formy wsparcia. Do drugiego profilu wejdą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują powiatowe urzędy pracy. Trzeci profil będzie dla bezrobotnych oddalonych od rynku pracy (długotrwale bezrobotnych), czyli takich, którzy z różnych powodów są zagrożeni wykluczeniem społecznym, i takich którzy z własnego wyboru nie podejmują zatrudnienia lub uchylają się od legalnej pracy. Dzięki profilowaniu urzędy pracy będą skuteczniej pomagać w powrocie na rynek pracy osobom najbardziej potrzebującym ich pomocy.

Pomoc w powrocie na rynek pracy

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział po posiedzeniu rządu, że reforma, którą proponuje, stwarza również nowe możliwości aktywizacyjne. Dotyczy to przede wszystkim osób młodych, osób powyżej 50. roku życia, rodziców powracających po przerwie  związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

W założeniach do reformy zaproponowano wprowadzenie nowych narzędzi, takich jak: grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na stworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, a także szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.Przewidziano również nowe instrumenty wspierające zatrudnienie ludzi młodych na rynku pracy. Planowane jest wprowadzenie rozwiązań aktualnie testowanych przez projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Program adresowany jest do bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Ma im pomóc przełamać bariery utrudniające wejście na rynek pracy. Proponuje się też zwolnienie pracodawców, którzy zatrudnią bezrobotnych do 30. roku życia, z obowiązku opłacania za nich składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaplanowano refundację pracodawcy kosztów poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia, podejmujących pierwszą pracę. Rozwiązanie to ułatwi takim osobom zdobycie stażu zawodowego. Wspierani będą pracodawcy zatrudniający bezrobotnych po 50 roku życia.W planach jest także utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków Funduszu Pracy, z którego dofinansowywane będzie kształcenie i szkolenie pracowników.

Źródło: premier.gov.pl

Rząd otwiera dostęp do kolejnych zawodów regulowanych

25-06-13, wtorek

Przyjęto pakiet rozwiązań ustawowych, które ułatwią dostęp do 91 zawodów regulowanych: 82 technicznych i 9 finansowych. Jest to druga propozycja deregulacyjna rządu, która oznacza dalszą liberalizację rynku pracy.

Pierwszy projekt ustawy deregulacyjnej rząd przyjął we wrześniu 2012 r. Przewidywał on „uwolnienie” 50 profesji, w tym zawodów prawniczych, a także z zakresu pośrednictwa pracy, sportu i rekreacji, ochrony fizycznej, żeglugi, nauki jazdy oraz przewozu osób. Prace  nad ustawą w parlamencie zakończyły się i 19 czerwca br. trafiła ona do podpisu prezydenta. Obecny projekt kontynuuje realizację zapowiedzi z listopadowego exposé premiera o podjęciu działań skutkujących zmniejszeniem liczby zawodów regulowanych w Polsce. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad tzw. trzecią transzą deregulacyjną.

W drugiej grupie zawodów przewidzianych do otwarcia znaleźli się m.in.: urbaniści, architekci, inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi, biegli rewidenci, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi. Utrzymywanie wysokiego poziomu regulacji w dostępie do tych zawodów obniża innowacyjność i konkurencyjność całej gospodarki. Polska zalicza się do krajów OECD najbardziej regulujących dostęp do zawodów związanych z rachunkowością, a także do profesji architekta i inżyniera.

Rząd uważa, że rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych, spowodują wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Powinny też uwolnić 100 tys. nowych miejsc pracy. Deregulacja zmniejszy obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Źródło: premier.gov.pl